ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Автор(и)

  • N. Demianko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256668

Ключові слова:

освітня програма, вчитель музичного мистецтва, вчитель початкової освіти, компетентності, програмні результати навчання

Анотація

У статті розкрито нормативно-правовий і змістовий складники підготовки вчителя музичного мистецтва та початкової школи в межах однієї освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта». Висвітлено традиції підготовки вчителів за двома спеціальностями в Полтавському національному педагогічному університеті імен В. Г. Короленка. Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження освітньо-професійної програми в сучасних умовах: задоволення освітніх потреб регіону і запитів суспільства щодо підготовки висококваліфікованих учителів музичного мистецтва та початкової школи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, значний попит абітурієнтів на подвійну спеціальність, збереження кращих педагогічних традицій університету. Визначено нормативно-правову базу створення програми, зокрема: Наказ МОН України № 506 від 12.05.2016 р. (редакція від 31.05.2019 р.), Тимчасовий стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), затверджений Наказом МОН України № 375 від 06.04.2016 р., Стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 357 від 23.03.2021 р., Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (наказ Мінекономіки № 2736 від 23.12.2020 р.). Висвітлено унікальність і мету освітньої програми, умови навчання та працевлаштування випускників. Схарактеризовано обсяг та теоретичний зміст програми, який становлять базові знання з історії, теорії музичного мистецтва та методики його викладання, основ інструментально-виконавської, вокальної, диригентсько-хорової технік, педагогіки, психології, педагогічної майстерності, методик початкової освіти, дисциплін загальної підготовки, які забезпечать готовність учителя до формування в школярів ключових і предметних компетентностей. Визначено перелік обов’язкових освітніх компонент програми, які розподілено рівномірно між обома спеціальностями та поділено на блоки загальної підготовки та професійної підготовки за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) та спеціальністю 013 Початкова освіта. Означено загальні та фахові компетентності, які формуються у здобувачів вищої освіти в процесі засвоєння освітніх компонентів та відповідні програмні результати навчання. Розкрито особливості практичної підготовки здобувачів подвійної спеціальності в межах однієї освітньої програми.

Посилання

Fedii, O. A. (2009). Pidhotovka pedahohiv do vykorystannia zasobiv estetoterapii: teoriia i praktyka: Monohrafiia [Preparation of teachers for the use of aesthetic therapy: theory and practice: a Monograph.]. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Kalyta, N. (2015). Pidhotovka vchytelia pochatkovoi shkoly v konteksti suchasnykh osvitnikh paradyhm [Primary school teacher training in the context of modern educational paradigms]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of the humanities], 14, 265-269 [in Ukrainian].

Lobach, O. O. (2014). Kulminatsiinyi period rozvytku profesiinoi osvity vchyteliv muzychnoho mystetstva v Poltavskomu natsionalnomu pedahohichnomu universyteti imeni V. H. Korolenka (1981-2014) [The culmination of the development of professional education of music teachers at Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko (1981-2014)]. In Kafedra muzyky Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka: retrospektyvnyi analiz: Monohrafiia [Department of Music of Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko: retrospective analysis: monograph.]. (p. 65-90). Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama “Serednia osvita (Muzychne mystetstvo). Pochatkova osvita” pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 014 Serednia osvita / predmetnoiu spetsialnistiu 014.13 Serednia osvita (Muzychne mystetstvo) haluzi znan 01 Osvita / Pedahohika [Educational and professional program “Secondary education (Music). Primary education” of the first (bachelor's) level of higher education in specialty 014 Secondary education / subject specialty 014.13 Secondary education (Music art) in the field of knowledge 01 Education / Pedagogy]. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/10RMzkLSBe8MHXLTZm4WgoDj_1y8im4_K/view [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy № 1556-VII [On Higher Education: Law of Ukraine № 1556-VII]. (2014). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On approval of the National Qualifications Framework]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.04.2015 r. № 266 ta vid 25.06.2020 r. № 519. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/519-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Pereliku predmetnykh spetsializatsii spetsialnosti 014 „Serednia osvita (za predmetnymy spetsializatsiiamy)“, za yakymy zdiisniuietsia formuvannia i rozmishchennia derzhavnoho zamovlennia ta poiednannia spetsialnostei (predmetnykh spetsializatsii) v systemi pidhotovky pedahohichnykh kadriv [On approval of the List of subject specializations of specialty 014 “Secondary education (by subject specializations)”, which is the formation and placement of state orders and combinations of specialties (subject specializations) in the system of pedagogical training]: Nakaz MON Ukrainy vid 12.05.2016 r. №506. Retrieved from https://xn--80aagahqwyibe8an.com/mon-ukrajini/nakaz-vid-12052016-506-pro-zatverdjennya324651.html [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu za profesiiamy “Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity”, “Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)” [“On approval of the professional standard for the professions” Primary school teacher of general secondary education, “Primary education teacher (with a diploma of junior specialist”)]: Nakaz Minekonomiky Ukrainy № 2736 vid 23.12.2020 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v2736915-20#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu “013 Pochatkova osvita dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity” [On approval of the standard of higher education in specialty 013 Primary education for the first (bachelor's) level of higher education]: Nakaz MON Ukrainy № 357 vid 23.03.2021 r. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/ 07/28/013-Pochatk.osvita-bakalavr.28.07.pdf [in Ukrainian].

Provorova, Ye. M. (2010) Komunikatyvna kompetentnist vchytelia muzyky: teoriia i tekhnolohiia: Monohrafiia [Communicative competence of a music teacher: theory and technology: a Monograph.]. Kyiv: NPU imeni M. Drahomanova [in Ukrainian].

Sbitnieva, L. M. (2015). Rozvytok systemy muzychno-estetychnoho vykhovannia v Ukraini: istoryko-pedahohichnyi dyskurs: Monohrafiia [Development of the system of music and aesthetic education in Ukraine: historical and pedagogical discourse: a Monograph.] Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Statut Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka [Charter of Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko]. Retrieved from http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/statut_pnpu.pdf [in Ukrainian].

Stratehiia Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka na 2020-2025 rr. [Strategy of Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko for 2020-2025.] Retrieved from (http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/strategiya.pdf) [in Ukrainian].

Strilets, S. I. (2012). Pidhotovka vchyteliv pochatkovoi shkoly zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii: Monohrafiia [Training of primary school teachers by means of innovative technologies: a Monograph.]. Chernihiv: ChNPU imeni T. H. Shevchenka [in Ukrainian].

Sulaieva, N. V. (2013). Pidhotovka vchytelia v pedahohichnomu prostori neformalnoi mystetskoi osvity: Monohrafiia [Teacher training in the pedagogical space of non-formal art education: a Monograph.]. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Tymchasovyi standart vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) rivnia osvity zi spetsialnosti 014 Serednia osvita (Muzychne mystetstvo) [Temporary standard of higher education of the first (bachelor's) level of education in the specialty 014 Secondary education (Music art): Nakaz MON Ukrainy № 375 vid 06.04.2016 r. Retrieved from http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА