МОВНА ПІДГОТОВКА У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ УЧНІВ У ПОЛЬЩІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Т. Яницка-Панек
  • К. Ядчак

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2024.29.306170

Ключові слова:

мова, національна ідентичність, мовна освіта, комунікативна компетентність, культурна компетентність

Анотація

Літературна, культурна та мовна освіта є важливою складовою системи польської освіти, що має історичні традиції та характеризується національними особливостями. Констатовано, що мовна освіта не повинна обмежуватися навчанням техніки читання та письма, наразі є необхідність розвитку індивідуального, багатого словникового запасу та творчого мовлення і письма. Збагачення мовлення має відбувалися суголосно розвитку особистості, впливати на інтелектуальний, емоційний розвиток молодшого школяра. Безпосередній діалог з літературою, мистецькими творами є вагомим чинником впливу на формування соціальних, громадянсько-патріотичних цінностей особистості. Нині діалог дітей з культурою, зокрема з літературою, відбувається насамперед через засоби масової інформації, а також меншою мірою – через книги, періодичні видання. Важливо зазначити, що тенденція мультикультурності у європейських країнах загалом і в Польщі зокрема, визначає вмотивованість учнів, їхніх батьків вивчати іноземні мови, цікавитися культурою інших держав. Відповідно мовна освіта в ХХІ ст. набула нового полікультурного контексту.

Посилання

Czelakowska, D. (2016). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Impuls. Kraków.

Dobrowolska, D. (2015). Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Impuls. Kraków.

Jabłoński, M. (2006). Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III). In T. Szlendak (Ed.), Małe dziecko w Polsce: raport o sytuacji edukacji elementarnej. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Warszawa.

Janicka-Panek, T. (2022). Ukraińska rodzina rozłączona – panorama sytuacji spowodowanej wojną, Instytut Pedagogicznej Oświaty i Oświaty Dorosłych NAPN Ukrainy, UNESCO Chair Journal «Lifelong Professional Education in the XXI Century» (2022), Issue 5 (special issue): Scientific Journal [Chief ed. H.Sotska]. Kyiv: TALCOM [in Ukrainian].

Janicka-Panek, Т. (2017). Program nauczania dla klas I-III << Elementarz Odkrywców>>, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.

Janicka-Panek, Т. (2016). Teoria i praktyka przygotowania nauczycieli do kształcenia zintegrowanego w klasach I-III edukacji początkowej w Polsce. Narodowo Pedagogiczny Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa. Kyiw [in Ukrainian].

Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk.

Jędrychowska, M. (2010). Jak ratować słowo, czyli o możliwościach budowania dziecięcej wrażliwości semantyczno-aksjologicznej. In B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (Eds.), Dziecko-język-tekst. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Klus-Stańska, D. (1999). Powtórka z oczywistości, czyli integracja to nie wszystko. In D. Klus-Stańska, M. Dagiel (Eds.), Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkania z językiem polskim w klasach I - III. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.

Mnich, M. (2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356, (2017).

Wawiłow, D. Trójkątna bajka. Retrieved from https://www.anikino.pl/czytanki/277-danuta-wawilow-trojkatna-bajka

Więckowski, R. (1995). Kontrowersje wokół integracji edukacji wczesnoszkolnej. ,,ŻYCIE SZKOŁY”, 4.

Więckowski, R. (1993). Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP. Warszawa.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006/962/WE), (2006).

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2018/C 189/01), (2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-09

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ