ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • М. Вовк

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2024.29.306168

Ключові слова:

тенденції, розвиток філологічної педагогічної освіти, підготовка майбутніх учителів-філологів, інновації, стандарти якості, місія вчителя-філолога

Анотація

В оглядовій статті актуалізується проблема підготовки сучасного вчителя-філолога, викладача-дослідника у філологічній галузі, білінгвіста, який повинен мати високий рівень фахових компетентностей, бути спрямованим на дослідницьку діяльність, стати носієм мовної культури суспільства, визначати вектори аксіокультурного розвитку громадянина зокрема і держави загалом. Окреслено тенденції розвитку філологічної педагогічної освіти в Україні: реалізація компетентнісного підходу в підготовці філологів, активізація науково-дослідницької діяльності майбутніх філологів, структурування змісту дисциплін на міждисциплінарних засадах, дискретність структурування змісту з урахуванням Концепції Нової школи, державних стандартів базової середньої освіти, профільної школи; інноваційність та прагматичність практичної підготовки фахівців філологічного фаху. З’ясовано, що визначені тенденції свідчать про спрямованість менеджерів і викладачів закладів вищої педагогічної освіти на підвищення якості підготовки сучасного вчителя філологічного фаху з урахуванням сучасних інноваційних змін у системі базової середньої освіти, профільної школи.

Обґрунтовано перспективи вдосконалення філологічної педагогічної освіти на законодавчо-нормативному й організаційно-педагогічному рівнях. Доведено, що розвиток філологічної педагогічної освіти має відбуватися з урахуванням необхідності формування широкого спектру компетентностей, що повинно забезпечуватися шляхом структурування змісту дисциплін на міждисциплінарній основі, залучення наукових досягнень, спродукованих в українському і зарубіжному науковому дискурсі; створення ресурсного контенту навчання у формі вебсайтів, електронних бібліотек, оцифрованих видань різних років, порталів, електронних лабораторій за результатами науково-дослідницької діяльності та проведення різних видів практики в реальному та дистанційному форматі; забезпечення можливостей для міжнародної комунікації майбутніх фахівців із залученням до роботи консалтингових компаній у сфері мовного контенту, стажування на посадах маркетологів, копірайтерів; залучення до реалізації проєктів, що забезпечує зв’язок наукової теорії та освітньої практики, сприяє зміцненню наставництва в освітньому середовищі тощо.

Посилання

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State Standard of Basic Secondary Education]. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Hordiienko, V. (2020). Komunikatyvnyi komponent profesionalizmu vchytelia-filoloha [Communicative component of the professionalism of a philologist-teacher]. Visnyk kafedry YuNESKO «Neperervna profesiina osvita XXI stolittia» [Bulletin of the UNESCO Department "Continuous Professional Education of the 21st Century"], 4, 68-74. Retrieved from https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal/article/download/44/41 [in Ukrainian].

Khodatska, O. (2020). Problema rozvytku profesionalizmu vchyteliv ukrainskoi movy ta literatury v teorii pedahohichnoi nauky [The problem of development of professionalism of teachers of Ukrainian language and literature in the theory of pedagogical science]. In Estetyka i etyka pedahohichnoi dii [Aesthetics and ethics of pedagogical action]: zb. nauk. pr. (Is. 22, pp. 32-42). Kyiv: Poltava [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [Concept of the New Ukrainian School]. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].

Kostolovych, T. (2016). Intehratyvnyi zmist komunikatyvnoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv-filolohiv [Integrative content of communicative professional competence of future philologist-teachers]. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...2... [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Profesiinoho standartu za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» [On approval of the Professional Standard for professions "Primary school teacher of general secondary education institution", "Teacher of general secondary education institution", "Teacher of primary education (with a junior specialist diploma)"]. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].

Semenoh, O. (2020). Intehratyvni osnovy rozvytku pedahohichnoi maisternosti vchytelia-slovesnyka [Integrative foundations of the development of pedagogical mastery of a language teacher]: navchalnyi posibnyk. Sumy: A. S. Makarenko Publishing House of Sumy State University of Ukraine. Retrieved from http://surl.li/njdwe [in Ukrainian].

Semenoh, O. M., & Zemka, O. I. (2014). Formuvannia doslidnytskykh umin u maibutnikh uchyteliv-slovesnykiv: teoriia i praktyka [Formation of research skills in future language teachers: theory and practice]: monohraphiia. Sumy: Niko [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area]. (2015). Retrieved from https://osvita.kpi.ua/files/downloads/Standart_EPVO.pdf [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity. Spetsialnist 014 Serednia osvita (za predmetnymy spetsializatsiiamy) (proiekt, 2023) [Higher Education Standard. Specialty 014 Secondary education (by subject specialisations) (project, 2023)]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/03/14/HO-proyekt.stand.VO.014-Serednya.osvita-bakalavr.14.03.2023.docx [in Ukrainian].

Vernyhora, O. L. (2020). Formuvannia linhvokrainoznavchoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Formation of linguo-cognitive competence of future teachers of Ukrainian language and literature in the process of studying specialised disciplines]. (PhD diss.). Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Vovk, M. P. (2019). Movnokomunikatyvna kompetentnist vchytelia-filoloha u konteksti ukrainskoi i zarubizhnoi teorii [Language communicative competence of a philologist-teacher in the context of Ukrainian and foreign theory]. In Navchannia doroslykh v umovakh formalnoi i neformalnoi osvity: teoriia i praktyka [Adult education in conditions of formal and non-formal education: theory and practice]: monohraphiia (pp. 336-362). Kyiv. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/718748/ [in Ukrainian].

Vovk, M. P., Hryshchenko, Yu. V., Solomakha, S. O., Filipchuk, N. O., & Khodakivska, S. V. (2021). Pedahohichna osvita v Ukraini: teoriia i praktyka [Pedagogical education in Ukraine: theory and practice]: slovnyk. Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/728146/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ