ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІ ПРОЄКТИ У ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • T. Saienko
  • L. Hrytsenko
  • O. Perepelytsa

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2023.28.293180

Ключові слова:

художньо-творчі проєкти (сутність, різновиди, шляхи реалізації), професійно-особистісне становлення, майбутні вчителі образотворчого мистецтва і технологій

Анотація

Статтю присвячено проблемам професійно-особистісного становлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва і технологій. Висвітлено різні підходи до їх вирішення; виокремлено ключові поняття дослідження. Розглянуто художньо-творчі проєкти як засіб професійно-особистісного становлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва і технологій, їхні різновиди та шляхи реалізації. Доведено їхню ефективність і необхідність упровадження в процес підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої педагогічної освіти.

Посилання

Akimova, O. V., & Haluziak, V. M. (2014). Kontseptualni zasady ta systema formuvannia tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia [Conceptual principles and system of formation of creative thinking of the future teacher]. In Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnoho vchytelia [Personal and professional development of the future teacher]: monohrafiia (pp. 4-20). Vinnytsia: TOV «NilannLTD» [in Ukrainian].

Biletska, M. V., & Pidvarko, T. O. (2020). Proiektna diialnist maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva [Project activity of the future music teacher]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vmshchii i zahalnoosvitnii shkoli [Pedagogy of the formation of a creative personality in higher and secondary schools], 72, 2, 18-21 [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Makoviichuk, N. (2022). Profesiino-osobystisne stanovlennia maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi pedahohichnoi pidhotovky v zakladakh vyshchoi osvity [Professional and personal development of future primary school teachers in the process of pedagogical training in institutions of higher education]. Chernivtsi [in Ukrainian].

Melnyk, I. M., & Honcharuk, O. V. (2012). Etapy profesiinoho stanovlennia maibutnoho pedahoha [Stages of professional development of a future teacher]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Pedagogical sciences], 24 (237), 101-103 [in Ukrainian].

Muzhykova, I. (2017). Mystetski proekty yak zasib formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva [Art projects as a means of forming the professional competence of future art teachers]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 8.1 (48.1), 35-38 [in Ukrainian].

Orlov, V. F. (2003). Profesiine stanovlennia vchyteliv mystetskykh dystsyplin [Professional development of art teachers]: monohrafiia. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Saienko, T. V., Chornoshchokov, A. Ie., & Muzhykova, I. M. (2018). Kafedra obrazotvorchoho mystetstva [Department of Fine Arts]. In N. V. Sulaieva, O. A. Hnizdilova, N. M. Manzhelii ta in. (Eds.), Psykholoho-pedahohichnyi fakultet. PNPU imeni V.H. Korolenka [Faculty of Psychology and Pedagogy. PNPU named after V.G. Korolenko]: monohrafiia (pp. 240-272). Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Shevniuk, O. L. (2017). Metodyka navchannia obrazotvorchoho mystetstva u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching fine arts in higher educational institutions]: navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Yalanska, C. (2014). Profesiine stanovlennia vchytelia yak aktualna problema pedahohichnoi psykholohii [Professional development of a teacher as an actual problem of pedagogical psychology]. In Estetyka i etyka pedahohichnoi dii [Aesthetics and ethics of pedagogical action]: zb. nauk. pr. Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka (Is. 7, pp. 33-44). Kyiv; Poltava [in Ukrainian].

Yashchuk, S. M. (2012). Proiektna diialnist ta yii mistse u profesiinii pidhotovtsi mahistriv tekhnolohichnoi osvity [Project activity and its place in the professional training of masters of technological education]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Olekandra Dovzhenka. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Glukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. Pedagogical sciences], 21, 67-72 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2004). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skill]: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Номер

Розділ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА