КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ІВАНА ЗЯЗЮНА ДО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Lydiia Khomich

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2018.18.176312

Ключові слова:

концептуальні підходи, професійна діяльність, багаторівнева педагогічна освіта, особистісно орієнтована освіта, освітньо-виховна дія

Анотація

У статті розкрито зміст концептуальних підходів до професійної підготовки вчителя, визначених Іваном Зязюном у процесі професійної діяльності на посадах ректора педагогічного інституту, Міністра народної освіти, директора Інституту НАПН України. У їх основу покладено методологічні принципи, безперервність і багаторівневість педагогічної освіти в Україні. Професійна підготовка майбутнього педагога до освітньо-виховної дії визначається соціально-педагогічними умовами і перетвореннями у системі педагогічної освіти.

 

Посилання

Kontseptsiia pedahohichnoi osvity [Concept of pedagogical education] (1998). Kyiv: National Pedagogical Drahomanov University.

Kontseptualni pidkhody do rozvytku bahatorivnevoi pedahohichnoi osvity v Ukraini [Conceptual approaches to the development of multi-level pedagogical education in Ukraine]. (2011). Kyiv: National Pedagogical Drahomanov University.

Loburets, V. Ye. (1995). Prohrama “Uchytel”: zdobutky i perspektyvy [Program “Teacher”: Achievements and Prospects]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Iednist pedahohiky i psykholohii u tsilisnomu navchalno-vykhovnomu protsesi”, 4–5 kvitnia 1995. (pp. 163-165). Poltava.

Ziaziun, I. A. (1989). Formuvannia osobystosti radianskoho vchytelia. Kyiv: Tovarystvo “Znannia”.

Ziaziun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii. [Pedagogy of good: ideals and realities]. Kyiv: MAUP.

Ziaziun, I. A. (2011). Novi tekhnolohii pidhotovky vchytelia v Ukraini. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho [Scientific Herald of Nikolaev V. O. Sukhomlynskyy State University] (Is. 1.32). (pp. 16-21). Mykolaiv: MNU.

Ziaziun, I. A., Sahach, H. M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii. [The beauty of pedagogical action]. Kyiv: Ukrainian-Finnish Institute of Management and Business.

Ziaziun. I. A. (1989). Opytno-eksperimentalnaya rabota po programme “Uchitel” v Poltavskom pedinstitute [Experimental and experimental work under the program “Teacher” in the Poltava Pedagogical Institute]. Metodologiya i metody sovremennykh pedagogicheskikh issledovaniy. Tezisy dokladov i vystupleniy na XIII russko- nemetskom seminare molodykh uchenykh i aspirantov APN SSSR i APN GDR (Ch. II. p. 6-9). Moscow: APN SSSR.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-09

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ