ЦИФРОВІ НАРАТИВИ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Natalia Pavlenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.16.176000

Ключові слова:

естетичні цінності, естетичний ідеал, рефлексія, цифровий наратив, медіатекст, цифрове мистецтво

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування педагогічних цифрових наративів у естетичному вихованні майбутніх учителів, виявлено потенціал наративних медіатекстів як засобу естетизації освітнього середовища університету, проаналізовано естетичні характеристики змісту та форми цифрового наративу як особливого синтетичного виду цифрового мистецтва.

Посилання

Kuznyetsova, T. V. (Ed.). (2015). Aksiolohichni zasady formuvannia sotsialnykh imperatyviv u protsesi stanovlennia hromadianskoho suspilstva: komunikatsiinyi aspekt: zvit pro NDR (zakliuchnyi) [Axiological principles of formation of social imperatives in the process of formation of civil society: communication aspect]. Sumy: SumDU, 233. Available at : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/ 44859.

Bani-Issa, Kh. (2002). Estetychne vykhovannya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh Ukrayiny u suchasnyy period [Aesthetic education in higher educational institutions of Ukraine in the modern period]. Lugansk, 20.

Bohdanova, N. H. (2007). Estetychna svidomist studentskoi molodi v suchasnii Ukraini v konteksti hlobalizatsiino-informatsiinoho analizu [Aesthetic Consciousness of Student Youth in Contemporary Ukraine in the Context of Globalization-Information Analysis]. Kyiv, 22.

Horlach, M. I., Holovchenko, H. T., Zhylenkova, I. M., Kremen, V. H., Pazynych, S. M., Lozovoy, V. O., Nikolaienko, S. M., Trebin, M. P. (2008). Osnovy filosofskykh znan [Fundamentals of philosophical knowledge]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 1028.

Andrushchenko, T. I. (Ed.). (2014). Estetyka [Aesthetics]. Kyiv: MP Lesya, 613.

Zyazyun, I. A. (2008). Filosofiya pedahohichnoyi diyi [Philosophy of pedagogical action]. Cherkasy: ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 608.

Hryshchenko, M. ed. (2016). Kontseptsiya “Nova ukrainska shkola: Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly” [Concept “New Ukrainian School: Conceptual Principles of Reforming the Secondary School”]. Available at : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch- 2016/konczepcziya.html.

Otych, O. (2011). Estetychni ta etychni zasady osobystisnoho rozvytku pedahoha [Aesthetic and ethical principles of personal development of the teacher]. Aesthetics and Ethics of Pedagogical Action, 1, 46-58.

Surhay, S. O. (2010). Estetychne vykhovannia studentskoi molodi zasobamy masovoi informatsii [Aesthetic education of student youth by mass media]. Lugansk, 20.

Tymchuk, L. I., (2016). Tsyfrovi naratyvy v navchanni maybutnikh mahistriv osvity: istoriya, realiyi, perspektyvy rozvytku [Digital narratives in the training of future masters of education: history, realities, prospects of development] (Leshchenko, M. P. ed.). Kyiv: SAMMIT – KNYHA, 390.

Chubareva, O. O. (2016). Estetychne v zhytti suchasnoho suspilstva i liudyny [Aesthetic in the life of modern society and man]. Humanitarnyy visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 65, 67-75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-09

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ