РЕНЕСАНСНО-ГУМАНІСТИЧНІ КОНЦЕПТИ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ОРДЕНСЬКИХ ВИКЛАДАЧІВ ТОВАРИСТВА ІСУСА В РАННІЙ НОВИЙ ЧАС

Автор(и)

  • Ruslan Basenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.15.175866

Ключові слова:

орден єзуїтів (Товариство Ісуса, чин св. Ігнатія), педагогічне спілкування, молодіжна політика, ренесансний гуманізм, християнський гуманізм, студія, риторика, мистецтво красномовства, публічні диспути

Анотація

У статті проаналізовано вербальні комунікативні компетентності ранньомодерних викладачів європейських колегіумів ордену єзуїтів. Автор розкрив зміст ціннісно-смислового та духовно-педагогічного концептів педагогічної комунікації в освітніх закладах Товариства Ісуса і довів, що в її  основу  покладено  ренесансні  та  християнсько-гуманістичні  ідеї  про «блиск, красу і вишуканість» вченого слова, майстерність публічного виступу та високий стиль і мистецтво красномовства ранньомодерного університетського оратора.

Окрім обґрунтування світоглядного ракурсу єзуїтської комунікації, виділено й проаналізовано компоненти орденської методики формування мовленнєвих компетентностей в орденської молоді (когнітивно- дидактичний, риторико-стилістичний і театрально-естетичний), доведено співзвучність єзуїтської практики навчання словесності дидактичним положенням педагогіки європейського Відродження. Зроблено висновок про вагому соціокультурну роль, соціально-інтегруючі завдання та духовно-моральне значення педагогічної комунікації викладачів-єзуїтів для реалізації європейської молодіжної політики чину св. Ігнатія у XVI – XVII століттях.

Посилання

Basenko, R. O. (2014). Heneza i zmist osvitno-vykhovnoho napriamu molodizhnoi polityky ordenu yezuitiv (XVI–XVII stolittia) [Genesis and content of the educational and educational direction of the youth policy of the Jesuit Order (XVI–XVII centuries)]. Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii, 17, 67-78.

Vindelband, V. (1902). Istoria novoi filosofii v eia sviazi s obshchei kulturoi i otdelnymi naukami [The history of the new philosophy in its connection with the general culture and separate sciences], 1. Sankt-Peterburh: Tip. V. Bezobrazova i K, 639.

Vospominania uchenikov i sovremennikov o Vittorino da Feltre. (1991). [Memories of the disciples and contemporaries about Vittorino da Feltre]. Reviakina, N. V., Kudriavtseva, O. F. ed. Obraz cheloveka v zerkale humanizma: mysliteli i pedahohi epokhi evropeiskoho Vozrozhdenia o formirovanii lichnosti (XIV – XVII vv.). Moscow: Izd-vo URAO, 366-380.

Vulfius, A. H. (1922). Problemy dukhovnoho razvitiia. Humanizm, Reformatsiia, Katolicheskaia Reforma [Problems of spiritual development. Humanism, Reformation, Catholic Reform]. Zhebelev, S. A., Karsavin, L. P., Priselkov, M. D. eds. Sankt-Peterburh: Nauka i shkola, 14 (1), 168.

Hod, N. V., Basenko, R. O. (2014). Uchytel-iezuit u rannomodernomu yevropeiskomu suspilstvi [Jesuit teacher in an early modern European society]. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference: Osvitnie kraieznavstvo i formuvannia liderskoi kompetentnosti v suchasnii shkoli: doslidzhennia biohrafii uchyteliv. Poltava: POIPPO, 46-60.

Kikhle, Sh. (2004). Ihnatii Loyola. Uchitel dukhovnosti [Ignatius Loyola. The teacher of spirituality]. Moscow: Istina i Zhizn, 208.

Kondrashov, V. A., Chekalov, D. A., Koporulina, V. N., Yareshchenko, A. P. (ed.) (2008). Noveishyi filosofskyi slovar [Newest Philosophical Dictionary]. Rostov- na-Donu: Fenyks, 668.

Konstytutsii Tovarystva Isusa ta yikh Dodatkovi Normy [Constitution of the Society of Jesus and their Additional Standards] (2005). Lviv: Svichado, 532.

Lojola, I. (2007) Duhovnye uprazhnenija [Spiritual exercises]. (S. Lihareva, Trans). Laktionov, A. ed. Orden iezuitov: pravda i vymysel. Moscow: AST MOSKVA, 413-528.

“Poriadok i ustroenie” [“Order and arrangement”] (2011). Vestnik Russkoi khristianskoi humanitarnoi akademii. Sankt-Peterburh: Yzd-vo RKhHA, 12 (4), 308-326.

Favr, P., Kodiur, P. (1991). Sobesedovanie pervykh ottsov [Interview of the first fathers]. Simvol, 26, 123-128.

Filippson, M. (2011). Relihioznaia kontrrevoliutsia v XVI veke: Obshchestvo yezuitov [Religious counterrevolution in the sixteenth century: Society of Jesuits]. Moscow: Knizhnui dom LIBROKOM, 208.

Khamitov, N., Krylova, S. (2006). Filosofskyi slovar. Chelovek i mir [Philosophic dictionary. Man and the world]. Kyiv: KNT, Tsentr uchebnoi literatury, 308.

Kochanovich, J. (2004). Vkład yezuitov v kultury muzyczną okresu staropolskiego [Jesuit contribution to the music culture of the Old Polish period]. Stasievicz- Jasiukovej, I. ed. Vkład yezuitov do nauki i kultury v Rzeczypospolitej Oboig Narodov i pod zaborami. Krakov; Varshava: VAM, 545-562.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-09

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ