ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • T. Yanitska-Panek

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256647

Ключові слова:

навчальна програма, ключові компетенції, європейська система освіти, європейське співтовариство, вчителі початкових класів

Анотація

У статті закцентовано увагу на тому, що з 1999 р. в Польщі використовується основна навчальна програма, що є суттєвою зміною в організації системи освіти та плануванні навчання з урахуванням реформаційних змін, пов’язаних зі вступом Польщі до Європейського співтовариства. Ця реформа та інші зміни стали передумовами прийняття Польщі до Європейського Союзу в травні 2004 р.

До 2017 р. основна навчальна програма була шість разів перезатверджена Міністерством освіти. ЄС регулярно оновлює ключові компетенції, що потребує переосмислення, модернізації національної основної навчальної програми, а потім навчальних програм закладів освіти і дидактичного забезпечення. Доведено, що, враховуючи принцип індивідуалізації та потреби учнів із особливими освітніми потребами, необхідно регулярно оновлювати ключові компетенції в навчальних програмах.

Актуальною проблемою є обґрунтування концепції підготовки вчителів. При цьому важливо діагностувати схильності, необхідні для роботи з молодшими школярами, реагувати на мінливі запити соціокультурного та економічного розвитку, враховувати національні особливості, оновлювати зміст освіти на основі інновацій. Із 2018 р. актуалізувалося питання формування в учителів початкових класів компетентностей, що демонструють здатність до системної педагогічної діяльності, співпраці, продукування інновацій та їх використання в освітньому процесі.

Посилання

Prucha, J. (2006). Kompetencje nauczyciela. W B. Śliwerski (Red.), Pedagogika (T. 2, s. 306). Gdańsk: GWP.

Pyżalski, J. (Red.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19; Zdystansem o tym, co robimy jako nauczyciele. Warszawa: Wyd. EduAkcja Sp. z o.o.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (2019). Dz. U., poz. 1450.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (2017). Dz. U., poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego. (2018). Dz. U., poz. 467.

Sielatycki, M. (2008). Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. W: K. Sujak-Lesz. Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wrocław: CEN UW.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. (2006/962/WE).

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en>

Zbróg, Z., Kaleta-Witusiak, M., & Walasek-Jarosz, B. (2013). Kompetencje nauczyciela w zakresie spranego prowadzenia lekcji. Casebook ze wskazówkami dla praktykantów. Kielce: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ