Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • До опублікування у збірнику наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися в наукових виданнях і відповідають тематиці видання, рецензії або огляди нової науково-педагогічної літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо).

 • Матеріали до друку подаються в електронному вигляді на e-mail редакції: vpee2011@ukr.net

 • Обсяг статті – 10-12 сторінок.

  Текст статті має бути набраний і відредагований у редакторі Word, без переносів, збережений у форматі doc або rtf, шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – полуторний, відступ – 1,25 см, вирівнювання – по ширині, всі поля – по 2 см, відступ між словами – 1 пробіл.

  Таблиці та діаграми створювати у редакторах Word або Excel. Елементи графіки мають бути згрупованими. Колір тексту та графіків – чорно-білий. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman 12 кеглем. Рисунки й таблиці розміщуються в тексті статті з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом у рамках поля набору. Рисунки й таблиці подаються в статті безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов’язкові покликання.

  Лапки – «». Якщо є цитата в цитаті або в цитаті міститься слово в лапках, то зовнішні лапки – «», а внутрішні – “”.

  Нерозривні пробіли застосовуємо між ініціалами, ініціалами та прізвищем, словом і наступним тире, у датах, останнім словом і покликанням, сторінкою та її цифровим позначенням (с. 22).

 • Вимоги до оформлення анотацій до статей українською мовою:

  •  анотація українською мовою – до 10 рядків тексту, обов’язково 5-7 ключових слів;
  • розширена анотація англійською мовою – 2/3 сторінки тексту (1800 знаків), 5-7 ключових слів (до статті обов’язково додається текст англомовної анотації українською мовою для перевірки літературним редактором іноземних текстів).
 • Вимоги до оформлення анотацій до статей іноземною мовою:

  • анотація мовою оригіналу – до 10 рядків тексту, обов’язково 5-7 ключових слів;
  • ідентичні анотації англійською та українською мовами – 2/3 сторінки тексту (1800 знаків), 5-7 ключових слів.
 • Структура основного тексту статті:

  1. Постановка проблеми.

  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

  3. Мета статті.

  4Виклад основного матеріалу.

  5. Висновки і перспективи подальших досліджень (Витяг із Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

 • Покликання у статті та список літератури (останній подається в кінці статті мовою оригіналу) оформлюються згідно з вимогами АРА – American Psychological Association Style (методичні рекомендації додаються; (онлайн конвертер за стандартом АРА: http://reffor.us або http://www.citationmachine.net).).

  Після англомовної анотації зазначається підзаголовок «References» і подається перекладений і транслітерований латиницею список використаної літератури, який оформлюється так:

  • весь список літератури транслітерується із збереженням стилю АРА; Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використовувати онлайн-сервіси. Для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport); для російськомовних джерел – http://translit.ru/; для інших мов застосовуються регіональні сервіси. Англомовні джерела не транслітеруються.
  • назви статей, конференцій, журналів, книг тощо перекладаються англійською мовою та зазначаються у квадратних дужках.
 • До статті додаються:

  •  відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, телефон/факс (службовий, мобільний), e-mail;
  • статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) обов’язково супроводжуються рецензією, підписаною доктором чи кандидатом наук (підпис рецензента засвідчується печаткою у кадровому підрозділі).
 • Приклади бібліографічного опису кириличних джерел, оформлених у стилі APA

  Книга:

  • Автори транслітерація. (рік видання). Назва книги транслітерація [Переклад назви книги англійською мовою]. Місто: Видавництво.
  • Bilovodska, O. A. (2011). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing distribution policy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
  • Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

   Частина книги:

  • Прізвище автора розділу, Ініціали. (Рік). Назва розділу: Підназва. В Ініціали, прізвище редактора або укладача, Назва книги: Підназва (номер видання). (cторінковий інтервал). Місце видання: Видавництво.
  • Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.
  • Carroll, J.B. (1985). Second language abilities. In R. J. Sternberg, (Ed.), Human abilities: an information-processing approach (pp. 83-101). New York: W. H. Freeman.

   Книга за редакцією:

  • Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.
  • Plyush, M. Ya. (Ed.). (2001). Suchasna ukrayins’ka literaturna movaPidruchnik [The modern Ukrainian literary language: Textbook]. Kyiv: Vishcha shkola [in Ukrainian].

  Стаття з журналу:

  • Автори транслітерація. (Дата публікації). Назва статті транслітерація [Переклад заголовка статті англійською мовою]. Назва періодичного видання транслітерація [Назва періодичного видання англійською мовою], Том (Випуск), Сторінка (и) [зазначення мови статті].
  • Illiashenko, S. M., & Shypulina, Yu. S. (2012). Komunikatsiina efektyvnist webtekhnolohii u marketynhu naukovo-osvitnikh posluh [Communication effectiveness of WEB-technologies in marketing of research and educational services]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and Management of Innovations], 1, 69-78 [in Ukrainian].

  Автореферат або дисертація:

  • Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва. (Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто.
  • Hos, J. P. (2005). Mechanochemically synthesized nanomaterials for intermediate temperature solidoxide fuel cell membranes. (Ph.D. diss.). University of Western Australia.
  • Baka, V. O. (2017). Suspilno-politychni zminy v Chekhoslovachchyni ta yii rozpad (hruden 1922-1989rr.). [Public and political changes in the Czech-Slovak Republic and its disintegration (December 1922–1989)] (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv. nats. un-t imeni T. Shevchenka, Kyiv [in Ukrainian].

  Електронний ресурс:

  • Dedukhno, V. (2008). Klasyfikatsiia performatyviv u linhvistytsi [Classification of  performatives in linguistics]. Linhvistychni studii :  zb. nauk. prats, Vyp. 17, 195.  Retrieved from http://litmisto.org.ua/[in Ukrainian].
  • Arce, R., Farina, F., Carballal, A., & Novo, M. (2006). Evaluación del dano moral en accidentes de tráfico: Desarrollo y validación de un protocolo para la detección de simulación [Evaluating psychological injury in motor vehicle accidents (MVA): Development and validation of a protocol for detecting simulation]. Psicothema, 18, 278-284. Retrieved from http://www.psicothema.com/pdf/3210.pdf
  •  Gkolia, A., Koustelios, A., & Belias, D. (2018). Exploring the association between transformational leadership and teacher’s self-efficacy in greek education system: A multilevel SEM model. International Journal of Leadership in Education, 21(2), 176-196. Doi:10.1080/13603124.2015.1094143

  Матеріали конференцій:

  • Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.
  •  Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

Керівництво для авторів

Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел і посилання на них.

Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати та скорочувати текст статей, листуватися в разі необхідності з авторами.

Думка редакції може не збігатися з думкою авторів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.