Про журнал

Галузь та проблематика

Висвітлення історичних, методологічних, теоретичних і методичних проблем розвитку мистецької освіти, педагогічної освіти і освіти різних категорій дорослих; упровадження філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних і етичних засад мистецько-педагогічної діяльності; педагогічна інноватика.

Процес рецензування

Рецензування орієнтовано на об’єктивну оцінку якості змісту наукової статті, визначення її актуальності, оригінальності, унікальності, наукової цінності, відповідності вимогам до публікацій.

Рецензування проводиться конфіденційно в односторонньому порядку  («сліпе» рецензування).

Головний редактор і заступник головного редактора збірника призначають двох рецензентів як із членів редакційної колегії, так і сторонніх висококваліфікованих фахівців, які мають публікації за конкретним науковим напрямом. Рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить висновок про рекомендацію до друку або негативну оцінку.

Рецензування триває протягом місяця.

Авторові надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника.

Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.

Політика відкритого доступу

Збірник наукових статей практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка є одним із найстаріших вищих навчальних закладів України. Його створено 1 липня 1914 року, коли за імператорським указом у Полтаві засновано учительський інститут. 28 грудня 1946 року Полтавському  педагогічному інститутові присвоєно ім’я В. Г. Короленка. Постановою Кабінету Міністрів України №448 від 9 грудня 1999 року на базі Полтавського державного педагогічного інституту створено Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Указом Президента України від 25 листопада 2009 року № 970/2009 Полтавському державному педагогічному університету надано статус національного.

Ректор університету – М. І. Степаненко, академік АН Вищої освіти України, доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки журналістів України, заслужений діяч науки і техніки України.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – багатогалузевий вищий навчальний заклад, що здійснює інноваційну, освітню, наукову діяльність за різними ступенями вищої освіти, є одним із провідних наукових і методичних центрів регіону, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових підрозділів, сприяє поширенню освітніх, наукових знань і провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Основною метою діяльності університету є підготовка, згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями, висококваліфікованих фахівців. Основними завданнями університету є: провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; здійснення наукової та інноваційної діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації й використання отриманих результатів в освітньому процесі та виробничій діяльності; сприяння конкурентоспроможності випускників університету та їхньому працевлаштуванню через забезпечення належної теоретичної і практичної підготовки.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (до 2008 р. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України) засновано 1993 року за ініціативи знаних в Україні та зарубіжжі науковців – доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, першого директора установи Івана Андрійовича Зязюна і доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Неллі Григорівни Ничкало. Наукові традиції та досягнення, закладені фундаторами, продовжує збагачувати колектив інституту на чолі з доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України Ларисою Борисівною Лук’яновою.

Науковці інституту спрямовують свою діяльність на дослідження таких проблем: особистісний і професійний розвиток дорослого населення; моніторинг якості освіти; технології навчання дорослих; педагогічні проблеми професійної підготовки дорослого населення у зарубіжних країнах; особистісний і професійний розвиток дорослого населення.

На основі інституту створено Центр освіти дорослих, до структури якого входять: центр підвищення кваліфікації, психологіч­ний консультативно-тренінговий центр, центри педагогічної майстерності. В академічній інституції функціонує докторська педагогічна і кандидатська психологічна спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій, аспірантура та докторантура. Інститут є засновником і співзасновником п’ятьох фахових видань («Педагогіка і психологія професійної освіти», «Порівняльна професійна педагогіка»; «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Естетика і етика педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога»), а також польсько-українського, українсько-польського щорічника «Професійна і неперервна освіта» («EDUKACJA ZAWODOWA I USTAWICZNA»).

При Інституті діють недержавна Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих» (2015 р.), яку було прийнято у члени Європейської Асоціації освіти дорослих (2016 р.), та Громадська організація «Культурно-освітня ініціатива» (2016 р.), метою діяльності яких є сприяння розвиткові формальної, неформальної та інформальної освіти в Україні. У 2016 р. відкрито кафедру ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта педагога ХХІ століття».

Історія журналу

Збірник наукових статей «Естетика і етика педагогічної дії» засновано в червні 2011 року Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка. Ініціатором і першим головним редактором видання був Іван Андрійович Зязюн – доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України, ректор Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1975-1990), міністр освіти і науки України (1990-1992), директор-фундатор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (1993-2014). На сьогодні видано 18 чисел збірника, де оприлюднено наукові праці вітчизняних і зарубіжних докторів і кандидатів наук, докторантів, аспірантів і магістрів із проблем розвитку мистецької, педагогічної освіти і освіти дорослих, педагогічної естетики, етики та інноватики.