Естетика і етика педагогічної дії http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/ <h4 style="text-align: justify;">У збірнику наукових праць <strong>«Естетика і етика педагогічної дії»</strong> висвітлено результати наукових досліджень із проблем філософії і психології педагогічної дії, естетичних і етичних засад педагогічної майстерності, теорії, історії та методики мистецької освіти, інноваційних технологій мистецької і педагогічної освіти, а також вміщено інформацію про нові видання в галузі мистецької педагогіки та науково-педагогічні й мистецько-педагогічні заходи.</h4><h4 style="text-align: justify;">Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, учителів, студентів різних типів навчальних закладів.</h4><h4 style="text-align: justify;">Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23462-13302 ПР від 22.06.2018 р. Збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань у галузі «Педагогічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 р.). Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б». </h4><h4 style="text-align: justify;"><strong>Засновники:</strong> Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.</h4><h4 style="text-align: justify;"><strong>Рік заснування:</strong> 2011</h4><h4 style="text-align: justify;"><strong>Проблематика:</strong> Висвітлення історичних, методологічних, теоретичних і методичних проблем розвитку мистецької освіти, педагогічної освіти і освіти різних категорій дорослих; упровадження філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних і етичних засад мистецько-педагогічної діяльності; педагогічна інноватика.</h4><h4 style="text-align: justify;"><strong>Періодичність:</strong> 2 рази в рік</h4><h4 style="text-align: justify;"><strong>Мова видання:</strong> українська, англійська, німецька, французька, болгарська, данська, литовська, польська, румунська, словацька, чеська, фінська</h4><h4 style="text-align: justify;"><strong>Індексація у наукометричних базах:</strong> Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory</h4> uk-UA miravovk79@gmail.com (Vovk Myroslava Petrivna) lobachelena@gmail.com (Lobach Olena Oleksandrivna) Tue, 20 Jun 2023 08:53:39 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 КУЛЬТУРОВІДПОВІДНІСТЬ «ПЕДАГОГІКИ ДОБРА» ІВАНА ЗЯЗЮНА http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282092 <p><em>У статті узагальнено ідеї Івана Андрійовича Зязюна – доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, фундатора і директора Інституту педагогіки і психології професійної освіти (нині – Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН&nbsp;України). Науковець був і залишається одним з небагатьох представників академічної педагогічної еліти, який сповідував «філософію серця» у вихованні людини, народу, нації. Доведено, що світосприйняття, оцінки, висновки вченого були суголосними з ідеями Г.&nbsp;Сковороди, П.&nbsp;Юркевича, К.&nbsp;Ушинського, Б.&nbsp;Грінченка, Г.&nbsp;Ващенка, С.&nbsp;Русової, В.&nbsp;Сухомлинського. Акцентовано на тому, що, на переконання І.&nbsp;Зязюна, педагог є головним суб’єктом цивілізаційного прогресу. З’ясовано, що шана до Матері, обовʼязок сина, національні святині, Україна, загальнолюдські цінності й ідеали, моральний приклад у вихованні, громадянська позиція і чин&nbsp;– все це поодиноко і в сувʼязі завжди було для академіка етичним мірилом особистості. </em></p> H. Filipchuk, N. Filipchuk Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282092 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ЕСТЕТИЧНІ ВИМІРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ЗЯЗЮНА http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282094 <p><em>У статті розглядаються різні аспекти філософсько-педагогічних та етико-естетичних ідей академіка Івана Андрійовича Зязюна, які посідають вагоме місце в його багатогранній науковій спадщині. На переконання І.&nbsp;Зязюна, за філософськими категоріями «добро», «краса» і «свобода» завжди стоїть Істина, у якій уособлюється глибинний смисл людського світовідношення та осягнення буття, шукань людського духу і творення гуманістичних ідеалів. Категорії естетики, естетичного виховання, педагогічної майстерності, педагогічної дії вчителя, духовного розвитку особистості через Красу, закарбовану в мистецтві, на думку І.&nbsp;Зязюна, відіграють важливу роль у професійному зростанні педагогів.</em></p> S. Solomakha Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282094 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДИТИНІ У ДИТЯЧОМУ САДКУ ТА УЧНЯМ У ШКОЛІ В ПОЛЬЩІ – ПРАВОВА БАЗА http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282095 <p><em>Система освіти в Польщі передбачає різні форми психолого-педагогічної підтримки, яка надається дітям з особливими освітніми потребами в дитячому садку та учням з обмеженими можливостями в школі. Це враховано нормативно-правовими актами, які регулюють питання освіти та водночас зобов’язують усі навчальні заклади дотримуватися принципу єдиної педагогічної взаємодії з урахуванням інклюзивного навчання. Психолого-педагогічна допомога учневі в дитячому садку та школі полягає в розпізнаванні та задоволенні індивідуальних потреб розвитку й освіти учня, виявленні його індивідуальних психофізичних можливостей та факторів середовища, які впливають на функціонування дітей у дитячому садку та учнів у&nbsp;школі.</em></p> E. Stokowska-Zagdan, T. Janicka-Panek Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282095 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ГЕНЕЗИС http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282098 <p><em>В оглядовій статті представлені передумови становлення та розвитку екологічного менеджменту і аудиту як важливих інструментів регулювання впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище. Зазначено ключові моменти розвитку екологічного менеджменту і аудиту, такі як: прийняття нових законодавчих актів щодо регулювання впливу господарської діяльності на довкілля, створення перших екологічних фондів, запровадження екологічної стандартизації та сертифікації, удосконалення систем екологічного менеджменту і аудиту.</em></p> M. Diachenko-Bohun Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282098 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ІСТОРІЯ ПИТАННЯ, ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕВТАГОГІКИ (HEUTAGOGY) http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282147 <p><em>У статі висвітлено результати теоретичного дослідження </em><em>поняття евтагогіки, її теоретичні засади та принципи. Евтагогіка спирається на гуманістичну теорію, застосовуючи цілісний підхід до розвитку здібностей дорослих учнів. Вона представляє нову концепцію навчання, інноваційну модель навчання, що відповідає актуальним вимогам часу, складним і динамічним змінам, які потребують безперервної активної і самостійної освіти людини протягом усього життя. Доведено, що і в евтагогіці, і в андрагогіці акцентується на самокерованому і саморегульованому навчанні. З’ясовано, що евтагогіка описує саморегульоване навчання як цілісний процес, який триває впродовж усього життя. Навчання орієнтоване на того, хто навчається, і саме він найкраще знає власні освітні потреби.</em> <em>У центрі освітнього процесу – потреби того, хто навчається. До основних принципів евтагогіки віднесено: активність людини (студентоцентризм), нелінейність навчання, педагоги зосереджуються на процесі навчання, а не на змісті, навчання виходить за межі конкретної дисципліни, навчання відбувається через самостійний вибір і самокеровану дію дорослого учня. Встановлено, що</em> <em>е</em><em>втагогіка фокусу</em><em>ється </em><em>на здатності відтворювати </em><em>дорослим </em><em>набуті знання та навички, </em><em>у</em><em>міти використовувати </em><em>їх під час </em><em>розв'язання нових проблем та ефективно використовувати </em><em>набуті </em><em>компетентності </em><em>в</em><em> незнайомих контекстах. </em><em>Значна </em><em>увага приділяється здатності працювати творчо та вмінню співпрацювати в команді.</em> <em>Перспективним є </em><em>дослідження навчання на робочому місці, яке використовує евтагогічні стратегії навчання, такі як навчання дії, коучинг і наставництво.</em></p> Ju. Matulchyk Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282147 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 РОЛЬ ГРИ В РОЗВИТКУ КОНТАКТІВ МІЖ ОДНОЛІТКАМИ В ДОШКІЛЬНІЙ ГРУПІ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282148 <p><em>Основною метою статті є дослідження значення ігор у побудові стосунків між однолітками. Для проведення дослідження використовувався метод діагностичного опитування, методика дослідження – опитування, інструмент – анкетування. Також була використана проєктивна методика, інструментом якої був тест незакінчених речень. Значну роль у побудові стосунків між однолітками в дошкільній групі відіграє гра. Велике значення має адаптація дитини до нового середовища, адже стосунки між вихованцями також зумовлені доброзичливою атмосферою, позитивним ставленням до однолітків, педагогів і закладу. Ставлення дітей до дошкільного закладу, як правило, позитивне, негативних почуттів серед дітей не спостерігається, це означає, що дошкільнята добре почуваються в закладі, який відвідують, їм подобається. Вони люблять грати один з одним, хоча іноді трапляються прояви агресивності, на які вихователь має реагувати належним чином. Позитивні стосунки між вихователем і дитиною є важливим елементом нормального функціонування дошкільного закладу. Педагоги знають про цю симпатію, знають, що діти зважають на їхню особу. Хороші стосунки з однолітками, відповідний контакт з вихователем також є одним із найважливіших чинників побудови стосунків між дітьми. Важливе значення має атмосфера закладу, оточення, організація роботи вчителя, рівень розвитку дитини, обладнання закладу.</em></p> H. Marzec Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282148 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ПІСЕННІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНОСПІВУ В ДОШКІЛЬНЯТ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282150 <p><em>У статті проаналізовано особливості процесу опанування дошкільнятами культури україноспіву. Автор досліджує проблему формування культури україноспіву в дітей дошкільного віку через розвиток асоціативного мислення, емоційного інтелекту та творчих здібностей, створення освітнього арт-простору «світлиці україноспіву», проведення виховних заходів українознавчого напрямку. Розглянуто різні форми занять з україноспіву, запропоновано авторські вправи, методи та ігри («Пісенний щоденник», «Пісенний кошик», «Пісенний календар», «Пісенна мандрівка» тощо). Пропоновані пісенні ігри спрямовані на музичний, всебічний духовний розвиток маленьких українців, їх патріотичне виховання та збагачення світогляду.</em></p> R. Lotsman Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282150 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ ДИТЯЧОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282152 <p><em>У статті визначено освітньо-виховні функції дитячого музичного театру в умовах інклюзивної освіти в контексті тріади: керівник-режисер, учасники-виконавці, батьки-глядачі. Кожна з цих ланок тріади створює виразову підсистему, а її цілісний комплекс підпорядковується сфері освітньо-мистецького контексту. Деталізована характеристика звукової музичної палітри театральної вистави є надзвичайно важливим&nbsp; чинником формування сценічних образів за участю дітей і підлітків з особливими потребами. Зважаючи на це, керівник-режисер має спиратися на весь свій попередній – життєвий, світоглядний, загальнокультурний, естетичний, педагогічний – досвід, щоб розвивати творчість дітей засобами театральної діяльності, враховуючи їхні психологічні та фізичні особливості.</em></p> I. Lavrysh Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282152 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282154 <p><em>У статті розкрито сучасні підходи до побудови методичної системи навчання біології. Здійснено ґрунтовний аналіз поняття «методична система навчання» як комплекс взаємопов’язаних цілей, принципів, змісту, методів, засобів, організаційних форм і сучасних технологій навчання, яка на основі взаємодії вчителя та учнів забезпечує прогнозований позитивний результат. Доведено, що методична система навчання біології має ґрунтуватися на засадах інтегративного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, праксеологічно-дослідного підходів; прогресивних концепцій біологічної освіти; інтеграції освіти і науки (використання наукового потенціалу науково-дослідних установ, популяризація й пропаганда науки); формування нових екологічних основ системи біологічної освіти; запровадження в освітній процес науково-методичних досягнень, навчально-методичних комплексів нового покоління та інтерактивних онлайн-ресурсів, застосування експериментально-дослідних робіт. </em></p> S. Alіeksieieva, M. Diachenko-Bohun Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282154 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282138 <p><em>У статті представлено результати аналізу освітніх практик вітчизняних ЗВО з підготовки майбутніх учителів до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», що увиразнюється в реалізації освітньо-професійних програм «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» та «Середня освіта (Хореографія)». Наголошено на різних підходах закладів вищої педагогічної освіти до формування професійних компетентностей фахівців. Обґрунтовано доцільність уведення в процес підготовки здобувачів сертифікатних освітніх програм, що передбачають поєднання освітніх компонентів, змістове наповнення яких забезпечує поглиблення компе­тентностей з різних видів мистецтва. Висвітлено зміст сертифікатної освітньої програми «Інтегрований курс ,,Мистецтво” для ЗЗСО». </em></p> N. Sulaieva, T. Batiievska Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282138 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ДАНІЇ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282139 <p><em>У статті узагальнено досвід закладів вищої освіти України і Данії з питань формування проєктної культури дизайнерів одягу в процесі бакалаврської підготовки. Доведено, що формування проєктної культури дизайнерів одягу під час бакалаврської підготовки у вітчизняних і данських закладах вищої освіти результативне за умови включення фахівців у цілісний процес проєктної діяльності, що узгоджується з процесом цілеспрямованого формування професійних компетентностей. На основі порівняльного аналізу зроблено висновок, що освітній процес у&nbsp;вищих закладах освіти Данії ґрунтується на всепронизливій проєктності та міждисциплінарності, тоді як в Україні акцентується увага на міждисциплінарності й технологічності.</em></p> H. Sotska Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282139 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282140 <p><em>Наукова стаття спрямована на дослідження проблеми розвитку креативності в майбутніх дизайнерів у контексті вимог ринку та з урахуванням останніх тенденцій мистецтва дизайну. Проаналізовано сучасні підходи до освітнього процесу в галузі дизайну, виявлено визначальні фактори креативного освітнього середовища навчального закладу. Акцентується на тому, що вчителі та адміністрація мають бути творчими та дбати про середовище, яке стимулює розвиток креативності учнів. Визначальними рисами креативного освітнього середовища є: демократичні стосунки між усіма учасниками навчального процесу та керівництвом закладу, повага до індивідуальності кожної особистості, взаєморозуміння між працівниками, відданість справі, прагнення підвищити успішність учнів. Проведений аналіз дидактичних форм і методів засвідчив необхідність застосування евристичних стратегій, проблемного навчання, ігрових, проективних, інтерактивних технологій тощо, а також сучасних педагогічних прийомів (до прикладу, прийом «шість капелюхів»), які стимулюють креативність майбутніх дизайнерів.</em></p> N. Paziura Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282140 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІГРАФІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282141 <p><em>В оглядовій статті представлено термінологічний дискурс проблеми підготовки майбутніх бакалаврів графічного дизайну до застосування каліграфії у професійній діяльності, що включає такі терміносполуки, як: «мистецька освіта», «дизайн-освіта», «дизайн», «графічний дизайн», «каліграфія», «шрифт», «шрифтовий дизайн» тощо. </em><em>Обґрунтовано авторську дефініцію «</em><em>національний шрифтовий дизайн». </em><em>З’ясовано, що в сучасній підготовці дизайнерів у закладах вищої мистецької освіти актуалізується проблема оновлення змісту, форм, методів і технологій, зокрема цифрових, використання каліграфії, шрифтового дизайну на засадах національних традицій, обґрунтування методичних підходів до відтворення і створення українських шрифтових форм, типографіки, шрифту з використанням взірців національної культури. Наголошується на націєзбережувальних засадах шрифтового дизайну, що сприятиме утвердженню традицій, зміцненню національної ідентичності. </em></p> O. Shpak Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282141 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 СПАДЩИНА С. А. ШЕВЧЕНКА У ФОРТЕПІАННІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282142 <p><em>У статті висвітлюється проблема фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва у закладі вищої освіти. Констатовано, що її важливим аспектом є врахування </em><em>наукових основ процесу навчання гри на фортепіано та популяризація творчості українських композиторів минулого, зокрема </em><em>полтавського митця С.&nbsp;А.&nbsp;Шевченка</em><em>. </em><em>Визначено, що фортепіанні твори полтавця збагачують репертуар студентів із різним рівнем базової інструментальної підготовки; упровадження в практику його наукового доробку сприяє </em><em>розвитку моторики піаніста, рухливості пальців, звуковидобування, техніки виконання пасажів, гам тощо. </em><em>Доведено, що наукова та творча спадщина С.&nbsp;А.&nbsp;Шевченка має дидактичну спрямованість і може бути використана в процесі фортепіанної підготовки фахівців спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) з метою її вдосконалення.</em></p> V. Irkliienko, L. Lobach Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282142 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ПІДГОТОВКА МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.13 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282143 <p><em>У статті розкрито особливості диригентсько-хорової підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.13&nbsp;Середня освіта (Музичне мистецтво); визначено основні диригентсько-хорові компетентності вчителя музичного мистецтва, розкрито їх сутність; сформульовано програмні результати навчання; схарактеризовано форми, принципи, методи роботи та контролю з хорового диригування; визначено принципи добору навчального репертуару.</em></p> N. Demianko Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282143 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 СИСТЕМА СВІДОМОГО НОТНОГО СПІВУ Б. ТРИЧКОВА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282144 <p><em>У статті розглянуто сутність системи свідомого нотного співу болгарського педагога Б.&nbsp;Тричкова та</em> <em>розкрито роль дидактичного методу «Столбіца» в розвитку музичних здібностей учнів закладів загальної середньої освітни в Україні. Висвітлено значення терміну «столбіца». Проаналізовано два основні етапи читання нотного тексту за системою Б.</em><em>&nbsp;</em><em>Тричкова (поступеневий і стрибкоподібний); зазначено порядок вивчення ступенів у процесі засвоєння гами.</em> <em>Розкрито роль «болгарської драбинки» в розвитку музичних здібностей учнів закладів загальної середньої освіти.</em></p> T. Medvid Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282144 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 ІГРОВІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282145 <p><em>У статті проаналізовано сутність понять «творчість» і «творчі здібності», висвітлено ігрові методи розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку в процесі різних видів музичної діяльності. Проаналізовано підходи В.&nbsp;Верховинця, К.&nbsp;Орфа, Ш.&nbsp;Сузукі та ін. до розвитку творчих здібностей дітей у музичній діяльності. Запропоновано варіанти ігор, інсценування, імпровізування, обігрування українських народних пісень, ігрові методи й прийоми активізації творчих здібностей під час роботи над дитячим мюзиклом «Музично-кольорова казка» Г.&nbsp;Рагуліна. У статті надаються рекомендації для педагогів і батьків щодо використання ігрових методів у музичній діяльності дітей дошкільного віку. </em></p> M. Rahulina Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282145 Sun, 04 Jun 2023 00:00:00 +0300 РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ НА ЗАСАДАХ ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІЗАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282102 <p><em>У статті окреслено аспекти розвитку культури академічного партнерства майбутніх філологів в українських університетах в умовах воєнних реалій на засадах етичних цінностей європейського досвіду, зокрема Пізанського університету (UNIPI, Італія). П</em><em>редставлено цінні практики</em><em> кафедри філології, літератури та лінгвістики Пізанського університету з розвитку академічної культури та етики, на якій за програмою дослідницької підтримки </em><em>Європейського дослідницького простору</em><em> українських університетів в умовах воєнних реалій співавторка статті О.&nbsp;Біличенко проходить стажування на посаді візит-професора. Окреслено перебіг </em><em>спільних заходів </em><em>в умовах воєнних реалій і</em><em> м</em><em>етодику формування академічної культури майбутніх педагогів-дослідників. </em><em>Акцентовано увагу на принципах </em><em>академічної етики у&nbsp;процесах викладання та навчання.</em></p> O. Semenoh, O. Bilichenko Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282102 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ФАХІВЦЯ З МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ О. П. РУДНИЦЬКОЇ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282136 <p><em>В оглядовій статті проаналізовано особливості національної ідентичності фахівця з музичної педагогіки Оксани Петрівни </em><em>Рудницької. Розкрито логіку наукового змісту термінів (</em><em>ідентичність, національна ідентичність; професійно-мистецька компетентність; наукова школа</em><em>). </em><em>Висвітлено окремі питання дієвості наукових шкіл Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, зокрема</em> <em>української вченої, докторки педагогічних наук, професорки О.&nbsp;П.&nbsp;</em><em>Рудницької. </em><em>Зроблено висновок щодо результатів діяльності науковиці стосовно її національної ідентичності як фахівця з музичної педагогіки. Впровадження наукової спадщини й досвіду педагога-мисткині сприятиме вдосконаленню підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до педагогічної діяльності. </em></p> N. Bilyk Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282136 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282137 <p><em>Стаття прагне дати відповідь на запитання: за якими якісними характеристиками має здійснюватись відбір поезії, яка пропонується до вивчення в початковій школі, щоб вона легко сприймалася й легко запам’ятовувалася дітьми, щоб вона була здатна розвивати естетичні смаки, почуття ритму, рими. У дослідженні стверджується, що ритми та мелодика поетичного слова повертають людину до гармонії з собою й довкіллям, якщо це якісна, геніальна поезія, але вона може спотворювати смак, вносити дисгармонію у внутрішній світ дитини. Доведено, що при виборі поетичних творів для учнів початкової школи необхідно дотримуватись таких критеріїв: ритмічність, римування (повні класичні рими), милозвучність, динамічність, емоційність.</em></p> Yu. Styrkina Авторське право (c) 2023 http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282137 Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 +0300