КУЛЬТУРОТВОРЧА МОДЕЛЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Автор(и)

  • N. Tereshenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.23.238274

Ключові слова:

естетичне виховання, хореографія, бальна хореографія, культуротворча модель

Анотація

У статті розкриваються компоненти структури культуротворчої моделі естетичного виховання школярів засобами бальної хореографії: культуротворчі позиції бальної хореографії (культуротворення особистості, культуротворення танцівника, культуротворення митця-хореографа); засоби бальної хореографії (музика, малюнок танцю, хореографічний текст, хореографічна драматургія, хореографічна сценографія); названо критерії естетичної вихованості школярів у бальній хореографії (естетичний досвід, естетичний смак, естетичне сприйняття, естетичні ідеали, естетичні почуття).

Посилання

Boiko, O. S. (2016). Khudozhnii obraz v ukrainskomu narodno-stsenichnomu tantsi: Monohrafiia [Artistic image in Ukrainian folk-stage dance: monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Burchak, I. (2016). Hotovnist maibutnikh khoreohrafiv do kerivnytstva dytiachym ansamblem sportyvno-balnoho tantsiu yak pedahohichna problema [Readiness of future choreographers to lead a children's ensemble of sports and ballroom dancing as a pedagogical problem]. Nova pedahohichna dumka, 2, 118-121 [in Ukrainian].

Fryz, P. (2013). Mova tantsiu yak zasib vyiavlennia smyslovykh tsinnostei khoreohrafichnoi kultury [The language of dance as a means of revealing the semantic values of choreographic culture]. In Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri: Zb. nauk. pr. (pp. 537-543). Drohobych [in Ukrainian].

Fryz, P. (2014). Rol khoreohrafichnoho mystetstva u polikulturnomu vykhovanni [The role of choreographic art in multicultural education.]. Molod i rynok, 7(114), 28-32 [in Ukrainian].

Grigorovich, Ju. N. (Ed.). (1981). Balet: jenciklopedija [Balet: entsiklopediya]. Moskva: Sovetskaja jenciklopedija [in Ukrainian].

Kasianova, O. (2011). Dyversyfikatsiia khoreohrafichnoi osvity Ukrainy v konteksti yevroin-tehratsiinykh protsesiv [Diversification of choreographic education of Ukraine in the context of European integration processes]. Kyivske muzykoznavstvo, 38, 74-82 [in Ukrainian].

Kasianova, O. V. (2010). Spetsyfika rezhysury baletnykh vystav u balnii khoreohrafii [Specifics of directing ballet performances in ballroom choreography]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho, 2 (7), 108-115 [in Ukrainian].

Lyst MON Ukrainy „Shchodo metodychnykh rekomendatsii pro vykladannia navchalnykh predmetiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh u 20017/2018 navchalnomu rotsiˮ[Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On methodological recommendations for teaching subjects in secondary schools in the 20017/2018 academic year"]. Retrieved from mon.gov.ua/activity/education [in Ukrainian].

Lytvynenko, V. A. (2014). Zrazky narodnoi khoreohrafii [Samples of folk choreography]. In Teoriia i praktyka vykladannia fakhovykh dystsyplin: Zb. nauk.-metod. prats kafedry narodnoi khoreohrafii KNUKiM (pp. 184-204). Kyiv: Vydavnychyi budynok “Avanpost-Prym” [in Ukrainian].

Mykhalchuk, I. (2016). Zakony dramaturhii ta yikh vykorystannia v khoreohrafichnomu mystetstvi [Laws of drama and their use in choreographic art]. In V. V. Chub (Ed.), Problemy ta perspektyvy rozvytku khoreohrafichnoho mystetstva v systemi vyshchoi osvity: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 101-111). Kherson: Yzd-vo “IT” [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrainy № 1456 vid 21.10.2013 „Pro zatverdzhennia Kontseptsii profilnoho navchannia u starshii shkoliˮ. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v1456729-13#Text [in Ukrainian].

Nesterenko, E. L. (2014). Balnyj kostjum: istoki, jevoljucija, sovremennye tendencii [Ballroom costume: origins, evolution, current trends]. Iskusstvo i kultura, 2(14), 70-74 [in Russian].

Pavliuk, T. S. (2012). Rol balnoi khoreohrafii ta yii kulturnoi misii v suspilstvi: strukturno-funktsionalnyi analiz [The role of ballroom choreography and its cultural mission in society: structural and functional analysis]. Kultura Ukrainy, 36, 208-216 [in Ukrainian].

Senhiieva, O. V. (2008). Struktura i funktsii tekstu v rannikh baletakh I. Stravynskoho The structure and functions of the text in the early ballets of I. Stravinsky]. (Ext. abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Sharykov, D. (2014). Stylistyka balnoi khoreohrafii: istoriia, formy i tekhniky [Stylistics of ballroom choreography: history, forms and techniques]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 8, 198-203 [in Ukrainian].

Shepotenko, Ju. I. (2011). Sozdanie scenograficheskogo obraza v horeografii v XX – nach. XIX v. [Creation of a scenographic image in choreography in the XX-beginning. XXI century]. Kultura narodov Prichernomorja, 213, 153-156 [in Russian].

Smirnov, I. (1986). Iskusstvo baletmejstera: Ucheb. posobie dlja studentov kult.-prosvet. fak. vuzov kultury i iskusst. [The art of the choreographer: textbook. manual for students kult.-skylight. fac. universities of culture and arts]. Moskva: Prosveshhenie [in Russian].

Tancevalnaja muzyka. Muzykalnaja jenciklopedija onlajn [Dance music. Music encyclopedia online]. Retrieved from http://www.musenc.ru/ [in Russian].

Tereshenko, N. (2015). Kryterialnyi aparat doslidzhennia efektyvnosti estetychnoho vykhovannia starshoklasnykiv zasobamy balnoi khoreohrafii [Research criterial unit of the effectiveness of aesthetic education of senior pupils by means of ballroom choreography]. Aesthetics and ethics of pedagogical action, 9, 32-42.

Voloshyna, L. (2010). Osnovni pryntsypy muzychnoho oformlennia uroku klasychnoho tantsiu [Basic principles of musical design of a classical dance lesson]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Psykholohiia i pedahohika”, 16, 31-41 [in Ukrainian].

Vovkun, V. (2015). Mystetstvo rezhysury masovykh vydovyshch: Pidruchnyk [The art of directing mass spectacles: a textbook]. Kyiv: NAKKiM [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА