DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.15.175939

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Valentina Bronnikova

Анотація


У статті обґрунтовано модель формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. Схарактеризовано структурні елементи моделі, які органічно поєднуються: методологічно-цільовий, змістово-процесуальний, результативно-оцінний.


Ключові слова


педагог професійної школи; самостійна робота учнів; організація самостійної роботи учнів; готовність; формування готовності; модель; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Arhangelskij, S. I. (1976). Lektsii po nauchnoy organizatsii uchebnogo protsessa v vysshey shkole [Lectures on the scientific organization of the educational process in higher education]. Moscow: Prosveshhenie, 245.

Kremen, V. G. ed. (2008). Encyklopediya osvity [Encyclopedia of studies]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040.

Zyazyun, I. A., Sagach G. M. (1997). Krasa pedagogichnoyi diyi [The beauty of pedagogical action]. Kyiv: Ukrayinsko-finskyj instytut menedzhmentu i biznesu, 302.

Ostapenko, N. (2004). Mistse modeliuvannia yak metodu navchannia v pedahohichnomu proektuvanni (na materiali linhvometodyky vyshchoi shkoly) [The place of modeling as a method of teaching in pedagogical design (on the material of lingomethods of higher education)]. Ukrainska mova ta literatura v shkoli, 6, 34-36.

Sysoieva, S. O. (2001). Rozvytok osvity v umovakh polikulturnoho hlobalizovanoho svitu [Development of education in a multicultural globalized world]. Balabanova, K. V., Sysoieva, S. O., Sokolova, I. V. eds. Problemy polikulturnosti u neperervnii profesiinii osviti. Mariupol: Noulidzh, 11-18.

Frolov, I. T. ed. (1987) Filosofskiy slovar [Philosophical dictionary]. Moscow: Politizdat, 590.

Sherstnova, I. V. Strukturni modeli elementiv orhanizatsiinoi hrupy systemy profesiinoi diialnosti maibutnikh ekonomistiv [Structural models of elements of the organizational group of the system of professional activity of future economists]. Available at: http://zavantag.com/docs/ 3209/index-101250.html.

Shtoff, V. A. (1966). Modelirovanie i filosofija [Modeling and Philosophy]. Moscow − Leningrad: Nauka, 304.

Shcherbak, O. I. (2012). Teoretychni i metodychni zasady profesiino-pedahohichnoi osvity [Theoretical and methodical principles of vocational and pedagogical education]. Kyiv, 403.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.