DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.15.175900

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Vadym Lisoviy

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням підготовки магістрів музичного мистецтва в системі сучасної вищої освіти. Проаналізовано теоретичний досвід вивчення проблем професійної підготовки і професійного становлення педагогічних кадрів мистецького спрямування для вищої школи, зокрема магістрів музичного мистецтва. Окреслено важливі проблеми і завдання професійної підготовки фахівців зазначеного профілю, що вимагають негайного вирішення в контексті сучасних освітніх трансформацій в Україні.


Ключові слова


магістратура; магістр музичного мистецтва; професійний розвиток; інтелектуалізація професійної підготовки; педагогічне авторство

Повний текст:

PDF

Посилання


Abdullin, E. (2010). Metodologiya pedagogiki muzykal'nogo obrazovaniya [Methodology of the pedagogy of music education]. Moscow: GRAF-PRESS, 242.

Batechko, N. (2014). Pidhotovka vykladachiv vyshchoyi shkoly v umovakh mahistratury: teoretyko-metodolohichni zasady [Training of higher education in terms of Master: theoretical and methodological foundations]. Kyiv: Edelveys, 707.

Gessen, S. (1995). Osnovy pedagogiki. Vvedeniye v prikladnuyu filosofiyu [Fundamentals of pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. Moscow: Shkola- press, 447.

Hura, O. (2008). Teoretyko-metodolohichni osnovy formyrovanye psykholoho- pedahohichnoyi kompetentnosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu v uslovyyakh mahistratury [Theoretical and methodological basis of forming pedagogical and psychological competence of the higher educational establishment lecturer in magistracy]. Kyiv: Instytut vyshchoi osvity APN Ukrainy, 36.

Kulyutkin, YU. N., Bezdukhov, V. P. (2002). Tsennostnyye oriyentiry i kognitivnyye struktury v deyatel'nosti uchitelya [Values and cognitive structures in the activities of the teacher]. Samara: Samarskiy gosudarstvennyy pedagogycheskiy universitet, 400.

Otych, O. (2009). Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnoho pedahoha profesiinoho navchannia [Art in system of development of creative individuality of the future teacher of professional training]. Kyiv: Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy, 2009, 456.

Padalka, H. (1982). Uchytel, muzyka, dity [Teacher, music, children]. Kyiv: Muzychna Ukrayina, 144.

Sochen, T. (1978). Lichnaya pedagogicheskaya sistema prepodavatelya. Pedagogicheskaya refleksiya [Personal pedagogical system of the teacher. Pedagogical Reflection]. Moscow: Znaniye, 40.

Kharchenko, P. V. (2004). Formuvannia hotovnosti do profesiinoho samorozvytku u maibutnoho pedahoha-muzykanta [The forming of readiness of future teacher of music to professional self-development]. Kyiv: Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy, 250.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.