DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2016.13.171551

ОРГАНІЧНА ЄДНІСТЬ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ ЯК ПОЛІСИСТЕМНА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ ДИЗАЙНУ

Eugene Silko

Анотація


У статті дається визначення та розкривається змістовне наповнення дефініції «ідея єдності людини і природи» в контексті системного підходу; аналізуються сучасні напрямки дизайну з позиції полісистемної сутності ідеї єдності людини і природи; висвітлено двоїсту сутність дизайну з огляду на екологічну та національну його складові.


Ключові слова


людина; природа; єдність; системний аналіз; екодизайн; етнодизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart, R. (2003). Sistema mody. Stat'i po semiotike kul'tury [System of fashion. Articles on the semiotics of culture (Russ. ed. S. N. Zenkina)], Moscow, Izdatel'stvo imeni S. Sabashnikovyh, 512 p. (in Russian).

Viner, D. R. (2000). Kul't Vernadskogo i noosfera [Cult of Vernadskij and noosphere]. In: V. I. Vernadskij: pro et contra, St. Petersburg, Modus, pp. 645-646 (in Russian).

Danylenko, V. Ya. (2002). Svitohlyadni pidvalyny dyzaynu [Ideological basics of design] In: Visnyk Kharkivs'koyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Arts and Design], Vol. 2, Kharkiv, KhDADM, pp. 68-74 (in Ukrainian).

Zkuan, K. (1989). Jekologicheskij dizajn [Ecological design] In: Tehnicheskaja jestetika [Industrial art], Vol. 2, Moscow, pp. 15-19 (in Russian).

Kant, I. (1999). Osnovy metafiziki nravstvennosti [Basics of the Metaphysics of Morals], Moscow, Akademija, 824 p. (in Russian).

Orlova, O. A. (2000). Formoobrazujushhie principy Jekodizajna [Forming principles of ecodesign] In: Tradicії ta novacії u vishhіj arhіtekturno-hudozhnіj osvіtі [Tradition and innovation at the bottom of architectural and artistic education], Vol. 4-5, Kharkiv, HHPІ, pp. 171-174 (in Ukrainian).

Privalova, I. V. (1989). Jekologicheskij dizajn: Jetiko-jesteticheskie koncepcii v dizajne FRG [Environmental design: Ethical and aesthetic concept of design in Germany] In: Gumanitarno-hudozhestvennye problemy obraza zhizni i predmetnoj sredy: Trudy VNIITE [Humanities and artistic problems of the lifestyle and objective environment: Work VNIITE], Moscow, VNIITE, pp. 40-41 (in Russian).

Rudenchenko, A. (2014). Mental'ni zasady natsional'no-kul'turnoyi svoyeridnosti v dyzayni [Mental basics of national cultural identity in design]. In: M. I. Stepanenko (Eds.), Ye. A. Antonovych, V. P. Tytarenko. Etnodyzayn: Yevropeys'kyy vektor rozvytku i natsional'nyy kontekst [Etnodyzayn: European vector of development and national context] Vol. 1, Poltava, PNPU imeni V. H. Korolenka, pp. 409-413 (in Ukrainian).

Skovoroda, H. S. (1973). Povne zibrannya tvoriv [Complete Works], Kiev, Naukova dumka, 530 p. (in Ukrainian).

Fesenkova, L. V. (2008). Noosfernoe myshlenie i sovremennaja jekologicheskaja situacija [Noosphere thinking and modern ecological situation]. In: Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], Vol. 1, Moscow, pp. 23-28 (in Russian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.