DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2019.19.169780

НАВЧАННЯ ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Olena Adamenko, Iraida Rudenko

Анотація


У статті розглядаються різні типи завдань і вправ, які визначають готовність майбутніх педагогів мистецьких дисциплін до самостійної корекції творчого процесу як способу самореалізації; інтегровані завдання, спрямовані на усвідомлення єдності засобів художньо-образної мови мистецтв; творчі завдання на переробку й стилізацію пейзажного образу до потреб прикладної графіки, що сприяють розвитку варіативності та креативності мислення майбутніх фахівців.


Ключові слова


інтегровані та творчі завдання; майбутні педагоги мистецьких дисциплін; мистецька освіта; пейзажний живопис

Повний текст:

PDF

Посилання


Chervatiuk, V. O. (2013). Metodychni rekomendatsii z plenernoho zhyvopysu dlia molodykh khudozhnykiv [Methodical recommendations for outdoor painting for young artists]. Ukrainian Academy of Art (Vyp. 21, pp. 44-51). Kyiv [in Ukrainian].

Finckh Dr. Gerhard (Hrsg.). (2007). Abenteuer Barbizon – Landschaft, Malerei und Fotografie von Corot bis Monet. Bönen: Druck Verlag Kettler.

Nikolai Krymov i ego uroki zhivopisi [Nikolay Krymov and his painting lessons] (2015). Iskusstvo i vremia. Retrieved from URL: http://to-priz.livejournal.com/124332.html [in Russian].

Rudenko, I. V. (2016). Vykhovnyi potentsial khudozhnikh tekhnik u navchanni maybutnikh vchyteliv obrazotvorchoho mystetstva [Educational potential of artistic technicians in the training of future teachers of fine arts]. Rozvytok vykhovnoi roboty u suchasnomu vyshchomu navchalnomu zakladi : pratsi Vseukrainskoi nauk.-prak. konf. (Kharkiv, 22 lystop. 2016 r.) (pp. 174-177). Kharkiv. DOI 10/24139 / 2312-5993 / 2017.03 / 097-106 [in Ukrainian].

Shashkov, Iu. P. (2006). Zhivopis i ee sredstva [Painting and its means]. Moskva: Triksta, Akademicheskii proekt [in Russian].

Shevniuk, O. L. (2017). Metodyka navchannia obrazotvorchoho mystetstva u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Methodology of studying fine arts in higher educational institutions]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Sova, O. S. (2016). Systema navchalnykh zavdan z plenernoi praktyky maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva [The system of educational tasks in the field of plenary practice of future teachers of fine arts]. Mystetstvo ta osvita, 1 (79), 38-41 [in Ukrainian].

Vizer, V. V. (2006). Zhivopisnaia gramota. Osnovy peizazha [Pictorial diploma. Landscape basics]. Sankt-Peterburg: Piter. [in Russian].

Volkov, N. N. (1984). Tsvet v zhivopisi [Color in painting]. Moskva: Izd. V. Shevchuk [in Russian].

Yalanskyi, A. V. (2014). Pryntsypy formuvannia tsilisnoho spryiniattia i vidtvorennia akademichnoho zhyvopysu tonovykh i kolirnykh spivvidnoshen [Principles of formation of holistic perception and reproduction of academic painting tone and color relations]. Ukrainska akademiia mystetstva (Vyp. 22, pp. 125-133). Kyiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.