DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2019.19.169773

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Oksana Vilkhova

Анотація


У статті розглядаються питання впливу хореографічного мистецтва на особистість дитини дошкільного віку як потужного чинника розвитку мотивації, самореалізації, самостійності, організованості тощо. Хореографія як ефективний засіб виховання є однією з важливих ланок модернізації освітнього і культурного простору сучасної України. Аналізуються особливості психоморного та творчого розвитку дітей дошкільного віку.


Ключові слова


хореографічне мистецтво; дошкільники; психомоторика; творчі здібності; заклади дошкільної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Fryz, P. I. (2007). Khoreohrafichna kultura yak chynnyk tvorchoho rozvytku osobystosti dytyny [Choreographic culture as a factor in the creative development of the child's personality]. (PhD. diss). Kyivska derzhavna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, Kyiv [in Ukrainian].

Hurets, N. T. (1994). Pedahohichni umovy rozvytku tvorchoi aktyvnosti molodshykh shkoliariv u hurtkovii roboti [Pedagogical conditions of the development of creative activity of junior pupils in the work of groups] (PhD. diss). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody, Kharkiv [in Ukrainian].

Merlianova, O. (2006). Vplyv funktsii narodnoho tantsiu na vykhovannia osobystosti [Influence of the functions of folk dance on the upbringing of the individual]. Ridna shkola, 3, 26-29 [in Ukrainian].

Rohovyk, L. (2016). Tanets i praktychna psykhomotoryka [Dance and practical psychomotor]. Kyiv: Mizhrehionalnyi instytut udoskonalennia vchyteliv.

Tarakanova, A. P. (2006). Formuvannia plastychnoi kultury ditei zasobamy khoreohrafichnoho mystetstva [Formation of plastic culture of children by means of choreographic art]. Mystetstvo i osvita, 4, 48-51 [in Ukrainian].

Vilchakovskyi, Ye. S. (2004). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia ditei doshkilnoho viku [Theory and method of physical education of children of preschool age]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.